Gabe 3 (2)
Gabe 3 (2)
NIKON D70 – 24 mm – f/10 – 1/400 sec – 400 ISO